Boka sjösättning/uppläggning
Languages
This text is replaced by the Flash movie.
Saltholmen
  övriga hamnar
Hamnregler

Parkeringstillstånd krävs under perioden 1/6-30/9 och kan endast köpas av båtplatsinnehavaren genom Grefab.

Vägbom finns uppsatt innan området Yttre Saltholmen. För att komma in med bil på området måste du som kund köpa en inpasseringsbricka. Brickan ger också tillträde till områdets toaletter. Beställning av brickan samt nyckel, till maskjul, görs i samband med kontraktskrivning eller genom att ringa  Grefab 031-368 58 00.

För fordon på land gäller 30 km inom hamnområdet.

Fartbegränsning 5 knop gäller inom hamnområdet.

Förtöjning vid kranområde får bara förekomma i samband med upptagning och sjösättning.

Sista sjösättningsdag: Senast den 28 maj ska båten vara borta från uppläggningsplatsen.

Vid sjösättning ska uppställningsplatsen vara städad innan båten hämtas.

Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten måste båtägaren genast vidtaga åtgärder för båtens upptagande eller länsning.

Jolle eller annan båt får inte förvaras under eller på bryggor. Släpjolle får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde.

Det är förbjudet att blästra och sprutlackera inom hamnens anläggning.

Miljöfarligt avfall och sopor ska slängas i för ändamålet avsedda miljöstationer och containers.

Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger för fritidsbåtar får användas.

Vid skrapning och slipning av båtar ska färgflagor och slipdamm samlas upp och lämnas på miljöstation. Lägg något under båten så att färgflagor och slipdamm inte tränger ner i marken (slipmaskin med filter/behållare kan underlätta uppsamlingen).

Vid målning av båtar ska marken täckas så att färgspill kan omhändertas.

Färgburkar, olja och andra kemikalier får inte lämnas kvar under båten eller på uppställningsplatsen.

Avfall och farligt avfall, till exempel färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja och slipdamm, ska samlas upp och lämnas vid hamnens miljöstation.

Avspolning av båtar får endast ske över spolplatta.

Bullerstörande arbeten får inte utföras mellan kl. 20.00 och 07.00.
 

 

Särskilda bestämmelser om nyttjande av el med mera
Leverans av el och vatten på bryggorna sker under perioden 15/4 -31/10. Leverans av el på land sker mellan klockan 08.00 till 22.00. Eluttagen är till för alla och får inte ockuperas av enskild båtägare.

Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter; fn elsäkerhetsverkets föreskrifter. Eluttag på land och bryggor får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg och batteriladdning. Båtägaren får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla av vad slag det vara må, utan Grefabs i varje särskilt fall meddelade tillstånd.

El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade kablar får förekomma. Kablar som inte används ska tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kommer att kopplas ur. Se till att eventuella förlängningskablar är oskadade och godkända för utomhusbruk. Låt inte elkablar ligga kvar nattetid, på vintern riskerar de att plogas av.

Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för.

Båtägaren får inte förvara eldfarlig olja, gasol eller andra explosiva eller brandfarliga ämnen liksom material av andra slag i hytt, sjöbod, mastskjul eller inomhushall för vilka utrymmena inte är avsedda.

 

Här kan du läsa om elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar.
En broschyr som är framtagen i samarbete med Elektriska installationsorginisationen EIO

 

Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen  • Sitemap