Boka sjösättning/uppläggning
Languages
This text is replaced by the Flash movie.
Om oss
Fiskmås Ägardirektiv
Ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab)
Grefab skall verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna. Bolaget får också i begränsad omfattning tillhandahålla gästplatser.

Grefab skall medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv och därigenom stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. Bolaget skall eftersträva att skapa tilltalande miljöer i fritidsbåtshamnarna som bidrar till områdets friluftsliv. Vidare skall Grefab bidra till en god miljöutveckling inom hamnverksamheten för att minimera miljöpåverkan.

Grefab skall anlägga, äga, driva och utveckla fritidsbåtshamnar/
marinor för båtägare i ägarkommunerna. För att tillgodose bolagets långsiktiga behov av mark skall samverkan ske med ägarkommuns organ för planering och markexploatering. Bolaget skall inte äga mark.

Mot bakgrund av verksamhetens art, skall bolaget vidta förebyggande åtgärder för att undvika person- och sakskador.

Grefab skall samverka med intressesammanslutningar och branschorganisationer för att fånga upp trender som kan utveckla bolaget. Ett led i detta arbete är att söka samverkan med berörda organ för utveckling av friluftsliv och turism.

Bolaget skall ha en tillfredställande soliditet och lönsamhet. Verksamheten skall därför inriktas på anläggningar med förutsättningar att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar. Finansiering av bolaget skall i huvudsak ske genom de avgifter som båtägarna erlägger. Styrelsen skall fastställa avgifter för den service som båtägarna erbjuds.

I hamnverksamhet finns behov av kringservice. För att öka serviceutbudet i hamnarna skall i första hand samverkan sökas med privata företag eller båtföreningar.
Med hänvisning till aktieägaravtalet får bolaget inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån.
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall föregås av ställningstagande av respektive ägare. Grefab skall kontinuerligt hålla ägarna informerade om verksamheten och om planerade åtgärder av strategisk betydelse. Bolaget skall i övrigt utarbeta lämpliga former och rutiner för att förse ägarna med underlag och information.
 
Ö med hus och fyrtorn

 

 

Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen  • Sitemap