Boka sjösättning/uppläggning
Languages
This text is replaced by the Flash movie.
Lindholmen
  övriga hamnar
Hamnregler

Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten måste båtägaren genast vidtaga åtgärder för båtens upptagande eller länsning.

Jolle eller annan båt får inte förvaras under eller på bryggor. Släpjolle får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde.

Det är förbjudet att inom hamnens anläggning blästra och sprutlackera.

Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger för fritidsbåtar får användas.

Bullerstörande arbeten får inte utföras mellan kl. 20.00 och 07.00.

 

Särskilda bestämmelser om nyttjande av el med mera
Leverans av el och vatten på bryggorna sker under perioden 15/4– 31/10. Eluttagen är till för alla och får inte ockuperas av enskild båtägare.

Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter; fn elsäkerhetsverkets föreskrifter. Eluttag på land och bryggor får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg och batteriladdning. Båtägaren får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla av vad slag det vara må, utan Grefabs i varje särskilt fall meddelade tillstånd.

El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade kablar får förekomma. Kablar som inte används ska tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kommer att kopplas ur. Se till att eventuella förlängningskablar är oskadade och godkända för utomhusbruk. Låt inte elkablar ligga kvar nattetid, på vintern riskerar de att plogas av.

Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för.


Här kan du läsa om elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar.
En broschyr som är framtagen i samarbete med Elektriska installationsorginisationen EIO

Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen  • Sitemap